ساختمانهاي گسسته

نوع:جزوهزبان:فارسی
گروه:علوم فنی و مهندسیسال چاپ:1390
رشته:کامپیوترشماره ویرایش:1
نویسنده:دکتر بهروز قلی زادهتعداد صفحات:50
مترجم:نوع فایل:pdf
توضیحات:تعریف : در یک استدلال هر یک از عبارات استفاده شده براي رسیدن به نتیجه را فرض یا مقدم و عبارت آخر را نتیجه یا تالی مینامیم. یک استدلال زمانی معتبر است که اگر فرضهاي آن درست باشد نتیجه نیز درست است. · جملات یا راست هستند یا دروغ ولی هرگز نمیتوانند هم راست باشند هم دروغ. چنین جملاتی را گزاره می نامیم.
تعداد بازدید: 1900

دریافت فایل